Verksamhet


Vår förskola är inspirerad av Reggio Emilias barnsyn. Grunden är att pedagogiken ska omprövas, förnyas och utvecklas med barnens intressen och behov som utgångspunkt.

Förskolans inriktning mot Reggio Emilia innebär att vi har ett reflekterande arbetssätt utifrån tankar om ”de tre pelarna” 

Barnen – hjälper varandra i kunskapssökandet.

Miljön – inne och utemiljön på förskolan är mötesplatser som är föränderlig och stimulerande.

Pedagogen – är medforskande och stödjer barnet i dess läroprocesser.

En del av verksamheten är ett projektinriktat arbetssätt.