Vår förskola


Förskolan Blå Draken är ett personalkooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Förskolan startade hösten 2006 och drivs av en styrelse som består av tre pedagoger.

Förskolan har nio högskoleutbildade pedagoger samt en kokerska.

Förskolan är fördelad på tre avdelningar.

Tornet har 21 barn 4-5 år

Borgen har 18 barn 2-3 år

Slottet har 14 barn 1-2 år

Förskolans verksamhet bygger på Reggio Emilias tankar och filosofi om barns lärande.

Vår organisation bygger på att dela upp barnen i mindre grupper för att hinna se alla barns läroprocesser. Lärandet synliggörs genom ett reflekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation.

På förskolan är barnen, i så stor utsträckning som möjligt, indelade i åldershomogena grupper. Barnen får på så sätt möjlighet till en miljö och pedagogisk verksamhet som helt är anpassad till dem. Det gör det också möjligt att arbeta projektinriktat och följa barns lärande.